Back
David Mahiez

David Mahiez

Geborte datum : 31/12/1970
Jaren categorieën :
Club : COACH RUNNING
Borstnummer : 95

   Rankschikking 
Wedstrijd     Km Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
Les 10 km de Templeuve

Les 10 km de Templeuve

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2019 9,3 159 0h43m22s 4m41s 12,79 6723 V1 51
2017 9,3 176 0h44m40s 4m48s 12,48 6608 V1 54
2016 9,3 292 0h47m9s 5m4s 11,83 5816 V1 92
2015 9,3 57 0h37m29s 4m2s 14,88 8025 V1 21
2014 9,3 150 0h43m10s 4m38s 12,92 6853 V1 53
2013 9,3 113 0h41m1s 4m25s 13,60 7208 V1 38
2012 9,3 129 0h43m6s 4m38s 12,94 678 V1 45
2011 9,35 139 0h42m58s 4m36s 13,05 669 V1 46
2010 9,3 315 0h49m41s 5m21s 11,23 463 SE 107
×
159 P 9,3 0h43m22s 4m41s 12,79 6723 V1 51
Le semi marathon d Hérinnes

Le semi marathon d Hérinnes

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2019 21,1 85 1h46m54s 5m4s 11,84 7682 V1 28
2017 20,5 85 1h30m59s 4m25s 13,58 8175 V1 32
2016 21,25 183 1h42m29s 4m49s 12,44 7187 V1 78
2015 21,1 192 1h49m59s 5m13s 11,50 6584 V1 87
×
85 C 21,1 1h46m54s 5m4s 11,84 7682 V1 28
La corrida des collines

La corrida des collines

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2019 13,75 103 1h2m47s 4m34s 13,13 7390 V1 35
2016 13,7 332 1h14m21s 5m26s 11,05 5415 V1 104
2013 13,7 155 1h6m9s 4m50s 12,42 6773 V1 60
2011 13,4 169 1h6m53s 4m59s 12,02 636 V1 62
×
103 C 13,75 1h2m47s 4m34s 13,13 7390 V1 35
Le jogging des 5 rocs

Le jogging des 5 rocs

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2019 11 85 0h50m9s 4m34s 13,15 7341 V1 27
2018 10,75 51 0h49m11s 4m28s 13,41 7584 V1 13
2017 10,55 103 0h45m46s 4m20s 13,82 7548 V1 34
2015 10,55 54 0h44m56s 4m16s 14,08 7885 V1 17
2013 10,55 154 0h47m6s 4m28s 13,43 6984 V1 55
2012 10,55 177 0h47m55s 4m33s 13,21 676 V1 56
2011 12,2 205 0h58m3s 4m45s 12,60 630 V1 77
×
85 C 11 0h50m9s 4m34s 13,15 7341 V1 27
La ronde des sorcières

La ronde des sorcières

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2019 9,4 165 0h46m9s 4m55s 12,21 6422 V1 53
2018 9,4 51 0h42m15s 4m30s 13,34 7446 V1 17
×
165 P 9,4 0h46m9s 4m55s 12,21 6422 V1 53
Le jogging de Popuelles

Le jogging de Popuelles

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2019 10 117 0h44m48s 4m29s 13,39 7240 V1 36
2018 10 116 0h42m25s 4m15s 14,14 7550 V1 36
2017 13,25 100 0h56m54s 4m18s 13,96 7685 V1 36
2016 13,25 130 0h58m1s 4m23s 13,70 7432 V1 41
2015 13,25 118 0h56m29s 4m16s 14,07 7567 V1 37
2011 13,3 212 1h1m11s 4m36s 13,04 643 V1 74
×
117 C 10 0h44m48s 4m29s 13,39 7240 V1 36
Les crètes du tournaisis

Les crètes du tournaisis

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2019 13,95 108 1h3m10s 4m32s 13,24 7586 V1 37
2017 13,95 625 1h28m14s 6m19s 9,48 4040 V1 196
2016 13,95 134 1h2m19s 4m28s 13,42 7372 V1 54
2014 13,95 201 1h4m34s 4m38s 12,96 7008 V1 81
2013 13,95 263 1h7m53s 4m52s 12,32 6527 V1 92
2012 13,95 205 1h5m31s 4m42s 12,77 686 V1 78
×
108 C 13,95 1h3m10s 4m32s 13,24 7586 V1 37
La Kainoise

La Kainoise

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2019 21,1 323 2h17m5s 6m30s 9,23 4878 V1 89
2018 21,1 276 1h51m31s 5m17s 11,35 6066 V1 98
2017 21,1 92 1h36m1s 4m33s 13,18 8075 V1 31
2016 21,1 220 1h43m16s 4m54s 12,25 7008 V1 79
2015 21,1 126 1h38m57s 4m41s 12,79 7688 V1 50
2013 21,1 246 1h48m16s 5m8s 11,69 6413 V1 98
×
323 C 21,1 2h17m5s 6m30s 9,23 4878 V1 89
Le jogging du foyer

Le jogging du foyer

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2019 9,4 303 0h45m4s 4m48s 12,51 6547 V1 77
2018 9,4 192 0h42m49s 4m33s 13,17 7062 V1 49
2017 9,4 79 0h38m55s 4m8s 14,48 7936 V1 21
2016 9,4 101 0h39m26s 4m12s 14,29 7765 V1 28
2015 9,4 122 0h38m13s 4m4s 14,75 7884 V1 30
2014 9,4 190 0h41m25s 4m24s 13,61 7212 V1 51
2013 9,4 363 0h48m14s 5m8s 11,69 5200 V1 122
2012 9,6 139 0h42m15s 4m24s 13,63 724 V1 41
2011 9,6 157 0h42m23s 4m25s 13,59 705 V1 43
×
303 P 9,4 0h45m4s 4m48s 12,51 6547 V1 77
Le jogging de l école verte

Le jogging de l école verte

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2019 11,3 65 0h50m4s 4m26s 13,53 7653 V1 20
2018 11,3 48 0h50m44s 4m29s 13,36 7663 V1 18
2015 11,3 62 0h47m25s 4m12s 14,29 7934 V1 18
2014 11,3 162 0h52m34s 4m39s 12,89 6927 V1 54
2013 11,3 127 0h51m16s 4m32s 13,22 7139 V1 45
×
65 P 11,3 0h50m4s 4m26s 13,53 7653 V1 20
Le jogging du collège de Kain

Le jogging du collège de Kain

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2019 12 90 0h51m58s 4m20s 13,85 7733 V1 29
2018 11,6 113 0h51m49s 4m28s 13,43 7462 V1 31
2016 11,7 125 0h51m49s 4m26s 13,54 7507 V1 38
2015 12 115 0h50m16s 4m16s 14,08 7587 V1 33
2014 15 170 1h9m30s 4m38s 12,94 6996 V1 67
2012 15 202 1h11m48s 4m47s 12,53 649 V1 71
×
90 C 12 0h51m58s 4m20s 13,85 7733 V1 29
La foulée anvinoise

La foulée anvinoise

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2019 10,7 118 0h51m34s 4m44s 12,67 7093 V1 37
2017 10,7 222 0h53m29s 5m0s 12,00 6235 V1 67
2012 10,3 147 0h51m43s 5m1s 11,94 620 V1 56
×
118 P 10,7 0h51m34s 4m44s 12,67 7093 V1 37
La Gallo Romaine

La Gallo Romaine

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2019 11,8 106 0h49m5s 4m10s 14,42 7847 V1 31
2018 11,8 131 0h51m22s 4m21s 13,78 7553 V1 37
2017 11,8 91 0h50m3s 4m14s 14,14 7816 V1 28
2016 11,8 144 0h50m16s 4m16s 14,08 7613 V1 54
2015 11,8 131 0h49m10s 4m10s 14,39 7860 V1 42
2014 11,8 313 0h56m38s 4m48s 12,49 6330 V1 117
2012 11,8 216 0h52m57s 4m29s 13,37 690 V1 74
2011 11,9 281 0h57m47s 4m51s 12,35 613 V1 104
×
106 C 11,8 0h49m5s 4m10s 14,42 7847 V1 31
La boucle esplechinoise

La boucle esplechinoise

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2019 9,35 92 0h40m59s 4m23s 13,68 7508 V1 30
2018 9,35 97 0h39m45s 4m15s 14,10 7667 V1 29
2017 9,35 141 0h41m9s 4m24s 13,63 7406 V1 45
2016 9,35 115 0h40m8s 4m18s 13,97 7660 V1 35
2015 9,35 76 0h38m38s 4m8s 14,51 7902 V1 17
2014 9,35 138 0h41m8s 4m24s 13,63 7234 V1 51
2012 9,35 168 0h41m41s 4m27s 13,45 698 V1 57
2011 9,4 147 0h41m31s 4m25s 13,58 701 V1 38
×
92 P 9,35 0h40m59s 4m23s 13,68 7508 V1 30
Le jogging du printemps

Le jogging du printemps

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2019 10,7 99 0h45m32s 4m14s 14,16 7767 V1 33
2017 10,45 136 0h44m9s 4m13s 14,19 7674 V1 38
2016 10,45 152 0h44m19s 4m13s 14,21 7671 V1 54
2015 10,45 181 0h44m49s 4m17s 13,98 7396 V1 55
2014 10,45 201 0h45m38s 4m22s 13,73 7247 V1 84
2013 10,45 224 0h47m42s 4m34s 13,14 6789 V1 90
2012 10,45 241 0h48m24s 4m38s 12,95 655 V1 79
×
99 C 10,7 0h45m32s 4m14s 14,16 7767 V1 33
Les 10 km de Dottignies

Les 10 km de Dottignies

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2019 10 134 0h44m7s 4m25s 13,60 7420 V1 44
2017 10 140 0h44m14s 4m25s 13,56 7399 V1 42
2016 10 308 0h48m26s 4m51s 12,38 6392 V1 97
2015 10 410 0h51m12s 5m7s 11,71 5630 V1 114
2014 10 204 0h46m30s 4m39s 12,89 6780 V1 77
2013 10 195 0h47m28s 4m45s 12,63 6522 V1 77
2012 10 183 0h47m43s 4m46s 12,57 655 V1 61
2011 10 173 0h46m59s 4m42s 12,77 664 V1 51
×
134 P 10 0h44m7s 4m25s 13,60 7420 V1 44
Le jogging des AS velainois

Le jogging des AS velainois

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2019 9,2 218 0h43m28s 4m43s 12,69 6772 V1 76
2017 10,5 218 0h49m10s 4m41s 12,81 6996 V1 73
2016 10,75 279 0h51m40s 4m48s 12,48 6687 V1 89
2015 10,8 346 0h53m14s 4m56s 12,16 6215 V1 123
2014 10,8 316 0h52m31s 4m52s 12,33 6213 V1 103
2011 10,35 257 0h49m24s 4m46s 12,57 632 V1 76
×
218 P 9,2 0h43m28s 4m43s 12,69 6772 V1 76

Plaats: 111

  Aantal wedstrijden Gekozen punten Bonus punten
Challenge 9 65464 0
Patronnée 8 - 4000
Totaal 17 69464

 

Jaren categorieën:

Plaats 111 Plaats per kategorie 33
Fictieve plaats 163 Fictieve plaats per kategorie 49

 

Top 10 Challenge   

Wedstrijd   Km Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
La Gallo Romaine 106 11,8 0h49m5s 4m10s 14,42 7847 V1 31
Le jogging du printemps 99 10,7 0h45m32s 4m14s 14,16 7767 V1 33
Le jogging du collège de Kain 90 12 0h51m58s 4m20s 13,85 7733 V1 29
Le semi marathon d Hérinnes 85 21,1 1h46m54s 5m4s 11,84 7682 V1 28
Les crètes du tournaisis 108 13,95 1h3m10s 4m32s 13,24 7586 V1 37
La corrida des collines 103 13,75 1h2m47s 4m34s 13,13 7390 V1 35
Le jogging des 5 rocs 85 11 0h50m9s 4m34s 13,15 7341 V1 27
Le jogging de Popuelles 117 10 0h44m48s 4m29s 13,39 7240 V1 36
La Kainoise 323 21,1 2h17m5s 6m30s 9,23 4878 V1 89
Well and Beauty